O nama

UNIVERZITET U BEOGRADU – FAKULTET ZA SPECIJALNU EDUKACIJU i REHABILITACIJU...

...(ranije Defektološki fakultet) se od osnivanja bavi izdavačkom delatnošću.

U cilju obezbeđivanja naučne, udžbeničke i druge stručne literature, kao i prezentacije, afirmacije i javnog vrednovanja rezultata naučno-istraživačkog rada nastavnika i saradnika Fakulteta, početkom 2002. godine osnovan je Izdavački centar, kao posebna organizaciona jedinica Fakulteta. Izdavački centar Fakulteta se bavi izdavanjem monografija, udžbenika, priručnika, časopisa i zbornika radova iz oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije i srodnih naučnih oblasti, u skladu sa nastavnim planom i naučno-istraživačkom delatnošću Fakulteta.

Izdavački centar objavljuje informativne publikacije povodom jubileja Fakulteta, saopštavanja rezultata naučnih dostignuća nastavnika i saradnika Fakulteta.

Centar svake godine objavljuje Informator za upis studenata na osnovne, master i doktorske akademske studije, kao i druge materijale koji pomažu promociji Fakulteta. Obajvljuje i druge materijale u elektornskom i pisanom obliku od značaja za unapređenje nastavnog i naučnog procesa na Fakultetu.

Na sva izdanja koja se objavljuju u okviru Izdavačkog centra štampa se logo i skraćeni naziv Centra – ICF.

.::.

Prof. dr Mile Vuković

Glavni i odgovorni urednik za izdavačku delatnost Fakulteta.

Doc. dr Vesna Vučinić

Glavni i odgovorni urednik časopisa Specijalna edukacija i rehabilitacija.

Uređivački odbor časopisa

Uređivački odbor

Prof. dr Milica Gligorović
Prof. dr Nadica Jovanović-Simić
Prof. dr Vesna Žunić-Pavlović
Prof. dr Svetlana Slavnić
Prof. dr Danijela Ilić-Stošović
Ass. dr Slobodanka Antić

Jezička redakcija teksta

Mr Maja Ivanović

Prevodilac za engleski jezik

Mr Maja Ivančević Otanjac

 

 

Sekretar redakcije

Sanja Ćirić

 

Međunarodni uređivački odbor časopisa

....

Doc. dr Mira Cvetkova-Arsova, Univerzitet u Sofiji „St. Kliment Ohridsky”, Bugarska

Prof. dr Igor Leonidovič Trunov, Akademik Ruske akademije prirodnih nauka, Rusija

Prof. dr Viviana Langher, Univerzitet „La Sapienza”, Rim, Italija

....

Prof. dr Zora Jačova, Univerzitet „Sv. Kiril i Metodije” Skoplje, Makedonija

Prof. dr Tina Runjić, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska

Dr Ingrid Žolgar Jerković, Univerzitet u Ljubljani, Slovenija

....

Prof. dr Vassilis Argyropoulos, Univerzitet u Tesaliji, Grčka

Patterns
Heading Color
Clear Styles